KUPASAN HUKUM HUDUD KELANTAN


Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (ii) 1993 (Hukum Hudud) telahpun diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan pada tahun 1993. Ini berikutan dengan janji Parti Islam SeMalaysia untuk melaksanakan Hukum Hudud pada pilihanraya 1990.
Namun begitu, sehingga sekarang Undang-undang ini belum dikuatkuasakan oleh Negeri Kelantan. Menteri Besar Kelantan, Nik Aziz Nik Mat, telah memberi berbagai-bagai alasan untuk perkara. Antara alasan yang paling besar yang diberikan adalah pihak kerajaan Pusat (UMNO) tidak membenarkannya. Namun Nik Aziz tetap berjanji akan melaksanakan Hukum Hudud tersebut, setelah dikritik oleh Sultan Kelantan pada 19 Mei 1996.
Dari pandangan biasa, memanglah mudah untuk kita menuding jari kepada kerajaan Pusat dan menuduh ianya tidak islamik dan sebagainya. Tapi bila kita kaji semula, kerajaan Pusat di bawah pimpinan Datuk Seri Dr. Mahathir Mohammad tentulah mempunyai sebab yang kuat untuk menghalang perlaksanaan hukum tersebut.
Berikut adalah petikan ucapan Dr. Mahathir di Nilam Puri, 1994


Ini tidak bermakna kita menolak hukum hudud. Kita hanya menolak tafsiran dan undang-undang PAS Kelantan yang tidak serasi dengan maqasid syariah. Penolakan sesuatu yang salah adalah wajib jika kita berpegang kepada ajaran Islam.


UMNO tidak melihat undang-undang ini sebagai UMNO, sebagai sebuah Parti Politik. UMNO mengasingkan parti dan politik dalam perkara ini. UMNO hanya mengkaji daripada sudut agama semata-mata. Siapa juga mesti kaji, terima atau tolak undang-undang PAS daripada sudut agama. Adalah salah melihat undang-undang Islam daripada sudut atau kepentingan Parti. UMNO tidak berbuat demikian.


Yang menolak dan patut menolak undang-undang PAS ialah orang Islam dalam UMNO. Pendirian UMNO sehingga kini ialah kerana orang Islam dalam UMNO belum mendapat bukti kajian yang tepat dilakukan berlandaskan ilmu feqah dan maqasid syariah. la bukanlah satu keputusan yang dibuat oleh UMNO secara sewenang-wenang.


Saya bercakap di sini sebagai seorang orang Islam yang dipertanggungjawab sebagai Presiden UMNO. Saya juga dipertanggung jawatan Perdana Menteri Kerajaan Malaysia. Soal undang-undang PAS bukan soal Dewan Rakyat semata-mata, walaupun Dewan Rakyat mempunyai peranan mengikut Perlembagaan Negara.


Kerajaan perlu mengkaji secara teliti undang-undang PAS Kelantan. Satu badan yang terdiri daripada orang Islam yang pakar dalam agama, hukum hakam dan jenayah perlu ditubuh. Mereka ini hendaklah terdiri daripada orang yang tidak mempunyai apa-apa kepentingan yang lain selain pegangan kepada agama Islam. Namun mereka perlu kepakaran bukan sahaja dalam agama Islam tetapi juga dalam agama-agama lain dan dalam bidang jenayah dan undang-undang sivil dan jenayah. Seperti biasa mereka perlu mengambilkira keadaan semasa yang mempengaruhi amalan dan pelaksanaan ajaran, ibadat dan hukum dalam Islam.


Kerajaan Malaysia, sebagai Kerajaan yang bertanggungjawab terhadap agama dan umat Islam di Malaysia akan mengambil tindakan untuk menubuhkan badan ini. Sementara itu undang-undang PAS tidak boleh diterima atau dilaksanakan oleh sesiapa kerana ia masih bukan undang-undang Islam dan bukan undang-undang negara.


Bila dirujuk di kalangan cerdik pandai agama, sebenarnya memang terdapat beberapa kekurangan yang serius dalam Undang-undang Hukum Hudud tersebut. Di bawah ini penulis akan cuba memberikan sedikit kupasan berkenaan kekurangan-kekurangan tersebut, terutama sekali dalam bab zina.


PETIKAN UNDANG-UNDANG HUKUM HUDUD KELANTAN


Berikut ini di nukilkan sebahagian dari Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (ii) 1993 (Hukum Hudud):


BAHAGIAN III


Keterangan


39. Bagaimana membukti kesalahan. En. 2/91.


(1) Kecuali jika ada percanggahan dengan peruntukan yang ada dalam Enakmen ini, maka Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1991 hendaklah dipakai untuk membuktikan kesalahan-kesalahan di baawah Enakmen ini.


(2) Semua kesalahan di bawah Enakmen ini samada kesalahan hudud atau kesalahan qisos, atau kesalahan ta'zir, hendaklah dibuktikan dengan keterangan lisan atau iqrar yang dibuat oleh tertuduh.

40. Bilangan saksi

(1) Bilangan saksi-saksi yang dikehendaki untuk membuktikan semua kesalahan di bawah Enakmen ini melainkan zina, hendaklah sekurang-kurangnya dua orang.

(2) Bilangan saksi-saksi yang dikehendaki untuk membuktikan kesalahan zina hendaklah tidak kurang daripada empat orang.


41. Syarat-syarat menjadi saksi

(1) Tiap-tiap orang saksi hendaklah terdiri daripada seorang lelaki Islam yang akil baligh dan hendaklah seorang yang adil.

(2) Seseorang itu adalah dianggap adil jika ia menunaikan apa-apa yang disuruh oleh Islam dan menjauhi daripada dosa-dosa besar serta tidak mengekalkan dosa-dosa kecil dan juga mempunyai isti'mal al-muru'ah, (perasaan dan pendirian menghormati diri).

(3) Seseorang itu adalah dianggap adil, sehingga sebaliknya dibuktikan.

42. Keadaan keterangan

(1) Untuk membuktikan tuduhan terhadap tertuduh dan menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud atau qisos, keterangan yang diberi hendaklah benar-benar terang dan tidak ada apa-apa kesamaran dan keraguan.

(2) Tiap-tiap saksi hendaklah dengan terang menyatakan bahawa dia benar-benar melihat perbuatan yang didakwakan itu dan dalam kes zina pula keempat-empat orang saksi itu hendaklah menyatakan bahawa mereka benar-benar melihat kemasukan zakar ke dalam faraj perempuan pasangan yang bersetubuh itu dengan juga hendaklah jangan ada perselisihan dan pertelingkahan di antara saksi-saksi di dalam keterangan itu.

43. Menarik balik keterangan

(1) Untuk menyebabkan hukuman hudud dikenakan kepada tertuduh setiap saksi itu hendaklah berdiri teguh di atas keterangan terhadap tertuduh itu, bukan sahaja dalam masa perbicaraan dan selepasnya, tetapi juga ketika hukuman itu dilaksanakan, kerana jika keterangan itu ditarik balik sebelum hukuman itu dilaksanakan, maka tertuduh itu tidak lagi boleh dikenakan hukuman hudud, dan jika keterangan itu ditarik balik ketika tertuduh sedang menjalani hukuman, maka hukuman itu hendaklah dengan serta merta diberhentikan.

(2) Dalam kes zina jika seseorang saksi itu enggan memberi keterangan, atau memberi keterangan yang berlawanan dengan tuduhan, atau memberi keterangan menyokong tuduhan itu tetapi kemudiannya menarik balik keterangan itu, yang mana dengan sebab itu bilangan saksi yang menyokong tuduhan itu menjadi kurang daripada empat orang, maka tuduhan zina terhadap tertuduh itu tidaklah terbukti, dan yang demikian tertuduh itu adalah terlepas daripada dikenakan hukuman hudud; tetapi saksi-saksi yang telah memberi keterangan menyokong tuduhan itu adalah bersalah kerana melakukan kesalahan qazaf.

44. Iqrar

(1) Sebaik-baik keterangan untuk menyabitkan tertuduh dan menyebabkan dia boleh dihukum dengan hukuman hudud ialah iqrarnya sendiri.

(2) Iqrar itu hendaklah dibuat dengan sukarela dan tanpa apa-apa paksaan di hadapan seorang pegawai kehakiman dan kemudiannya diulangi di hadapan hakim pada masa perbicaraan dijalankan; dan jika perbicaraan itu mengenai kes zina maka iqrar itu hendaklah diulangi sebanyak empat kali di hadapan hakim pada masa perbicaraan dijalankan:

Dengan syarat bahawa iqrar itu hendaklah dibuat dan diulangi dengan tidak ada apa-apa ugutan, janji atau dorongan; dan hendaklah dengan nyatanya membuktikan secara terperinci bahawa tertuduh itu benar-benar telah melakukan kesalahan yang dengannya dia telah dituduh, dan dia faham bahawa dia akan dihukum kerana membuat iqrar.


(3) Iqrar itu hanyalah boleh diterima sebagai keterangan terhadap tertuduh yang membuat iqrar itu sahaja, dan tidak boleh digunakan terhadap orang lain; dan untuk menjadikannya sah maka iqrar itu hendaklah bukan satu iqrar yang ditarik balik.

45. Menarik balik iqrar

(1) Sesuatu iqrar itu boleh ditarik balik oleh tertuduh yang membuatnya pada bila-bila masa sahaja; meskipun pada ketika dia sedang menjalani hukuman.


(2) Jika sesuatu iqrar itu ditarik balik sebelum dilaksanakan hukuman ke atasnya maka tertuduh itu tidaklah lagi boleh dikenakan hukuman itu, dan jika dia menarik balik iqrar itu pada ketika dia sedang menjalani hukuman, maka hukuman itu hendaklah dengan serta merta diberhentikan.


(3) Jika pada bila-bila masa sebelum atau pada ketika hukuman dilaksanakan, tertuduh itu dapat melarikan diri daripada pihak yang berkuasa, maka dia hendaklah dianggap sebagai telah menarik balik iqrar itu; dan yang demikian peruntukan subsekseyn (2) hendaklah terpakai.


46. Keterangan qarinah


(1) Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam subseksyen (2) dan (3) keterangan qarinah walaupun berkaitan hendaklah tidak boleh dijadikan satu cara yang sah untuk membuktikan kesalahan hudud.


(2) Dalam perkara zina, kehamilan atau kelahiran anak oleh seseorang perempuan yang tidak mempunyai suami hendaklah menjadi keterangan yang boleh mendapatinya bersalah melakukan zina dan yang demikian hukuman hudud ke atasnya hendaklah dikenakan melainkan jika dapat membuktikan sebaliknya.


(3) Dalam perkara minum arak atau sebarang minuman yang memabukkan, bau minuman yang didapati dalam nafas tertuduh itu atau muntahnya yang mengeluarkan arak atau sebarang minuman yang memabukkan atau apa-apa kesan darinya, atau pemerhatian Mahkamah kepada keadaan tertuduh itu bahawa dia sedang berada di dalam keadaan mabuk, hendaklah boleh diterima sebagai keterangan untuk membuktikan bahawa dia telah melakukan kesalahan syurb, melainkan jika ia dapat membuktikan sebaliknya.


47. Apabila seseorang tertuduh itu tidak boleh dihukum dengan hukuman hudud kerana saksi-saksi telah menarik balik keterangan mereka sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 43 atau kerana tertuduh itu telah menarik balik iqrarnya sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 45 atau kerana keterangan saksi yang ada tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki untuk membuktikan kesalahan hudud, maka tertuduh bolehlah dihukum dengan hukuman ta'zir, dan mahkamah hendaklah mengambil tindakan untuk menjatuhkan hukuman itu sekiranya ada keterangan yang cukup bagi maksud itu.
(Pelaksanaan Hukum Hudud Di Kelantan, halaman 120-125)


KUPASAN SEKSYEN 41 DAN 42


Seksyen 41 dan 42 menerangkan mengenai syarat-syarat menjadi saksi dan keadaan keterangan yang boleh dikira sebagai sah dari saksi-saksi. Di sini, Dr. Mahathir menerangkan lagi:


Untuk mengesahkan bahawa wanita itu benar-benar telah dirogol dan bukan ianya dengan rela hati berzina, empat orang saksi yang terdiri daripada orang yang tidak berdosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil berulangkali diperlukan.


Saksi seperti ini sudah tentu sukar didapati. Yang pertamanya, perogol tidak merogol di hadapan saksi. Ia sudah tentu tidak ingin mendedahkan dirinya kepada hukuman yang berat yang akan dikenakan ke atasnya. Jika hukuman tidak berat sekalipun ia tidak akan mendedahkan dirinya.


Saksi yang mulia tidak akan berdiam diri melihat perbuatan merogol berlaku di hadapan mereka. Tentulah mereka tidak bertanggungjawab jika mereka melihat jenayah yang begitu dasyat berlaku di hadapan mereka tanpa memberi pertolongan. Jika mereka tidak cuba menolong maka mereka akan menjadi orang yang bersubahat dengan perogol. Ini bermakna mereka turut berdosa dan tidak layak lagi untuk menjadi saksi yang boleh diterima.


Hanya jika mereka dipaksa menyaksi dan diugut oleh perogol atau rakan-rakannya mungkin saksi terpaksa menyaksi tanpa membuat apa-apa. Keadaan ini tidak mungkin berlaku melainkan dalam peperangan umpamanya, di waktu mana rogol berlaku tanpa apa-apa sekatan seperti di Bosnia, di mana orang Serb yang bukan Islam sering merogol. Tetapi mereka bukan Islam dan mengikut undang-undang PAS mereka tidak akan dikenakan hukum hudud.


Yang jelas ialah mangsa rogol yang membuat pengaduan tidak mungkin mendapat saksi-saksi yang boleh diterima di bawah undang-undang PAS. Dengan itu perogol tidak boleh didakwa di bawah undang-undang PAS.


Undang-undang PAS juga tidak akan menerima 'circumstantial evidence' iaitu tanda-tanda pada mangsa yang membuktikan ia telah dirogol. Undang-undang PAS tidak menerima kesan atau cedera luka di tempat-tempat berkenaan atau tanda-tanda pada perogol yang menunjuk mangsanya telah melawan untuk mempertahankan kehormatannya.
Dengan tidak adanya saksi yang empat yang diterima sah oleh undang-undang PAS dan penolakan 'circumstantial evidence' maka pengaduan dan tuduhan oleh mangsa rogol akan ditolak. Perogol akan terlepas daripada apa-apa hukuman.


Dari pemahaman di atas, apabila Undang-undang ini dilaksanakan, ia akan menindas golongan-golongan tertentu, seperti mangsa rogol. Ini kerana undang-undang ini dengan jelas menetapkan syarat-syarat yang ketat dan amat sedikit untuk mengesahkan perbuatan zina. Tidak ada alternatif, contohnya penerimaan ‘circumstantial evidence’ seperti yang disebutkan di atas. Mangsa rogol yang sudah tentunya tidak akan dapat membuktikan perbuatan rogol tersebut (berdasarkan keperluan 4 saksi) akan boleh didakwa kerana berzina. Adilkah begitu?


KUPASAN SEKSYEN 46(2)


Seksyen 46(2), mengenai keterangan qarinah, berbunyi seperti berikut: “Dalam perkara zina, kehamilan atau kelahiran anak oleh seseorang perempuan yang tidak mempunyai suami hendaklah menjadi keterangan yang boleh mendapatinya bersalah melakukan zina dan yang demikian hukuman hudud ke atasnya hendaklah dikenakan melainkan jika dapat membuktikan sebaliknya.”


Sekali lagi isu mangsa rogol timbul. Jika mangsa tersebut belum berkahwin, hamil ataupun telah melahirkan anak, jika beliau tidak dapat membuktikan beliau telah dirogol, maka beliau akan dikenakan hukuman hudud, iaitu dalam kes ini, rejam sehingga mati / sebatan 100 kali rotan.


Fikirkanlah, di manakah keadilan di dalam undang-undang Hudud ciptaan PAS ini? Mangsa rogol (wanita) akan teraniaya. Sedangkan Ajaran Islam tidak sekali-kainya begitu. Allah s.w.t. berfirman, maksudnya " Allah yang menurunkan Kitab suci dengan membawa kebenaran, dan menurunkan keterangan yang menjadi neraca keadilan "(Asy-syura:17)


Satu perkara yang patut ditekankan disini adalah Undang-undang Hudud di atas adalah ciptaan PAS, yang telah diambil bulat-bulat dari sebuah kitab kurun ke13 (maaf tidak dapat dinyatakan nama kitab itu disini) tanpa mengambil kira arus perubahan zaman dan teknologi.


Kerajaan Pusat, (UMNO) sama sekali tidak pernah menolak Hukum Hudud, tetapi hanya menolak Hukum Hudud ciptaan PAS. Terdapat perbezaan yang besar dalam kenyataan di atas. Apa yang diperlukan ialah pemikiran yang rasional dari para pembaca untuk menimbangkan kupasan-kupasan di atas.

SEBENARNYA hudud sebagai hukuman yang ditetap oleh Allah secara muktamad tidak mempunyai sebarang masalah untuk dilaksanakan di negara ini kerana ia boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat termasuk bukan Islam jika berjaya diberi penjelasan sebaik-baiknya kepada mereka.
Ini kerana hudud Allah itu adil, mudah dan ringan.
Sebaliknya yang menjadi masalah untuk dilaksanakan ialah hudud manusia yang diijtihad dan ditokok tambah oleh ulama-ulama fikah.
Hudud manusia inilah yang dilihat zalim, susah dan berat.
Hudud Pas Kelantan dan Terengganu adalah tergolong daripada hudud manusia yang zalim, susah dan berat itu kerana pembuat undang-undang parti tersebut ketika menggubalnya tidak menggunakan manhajiyyah (metodologi) perundangan Islam (at-tasyri' al-Islami) secara tepat. Sebaliknya mereka lebih banyak mentaklid atau meniru bulat-bulat ijtihad para ulama fikah tanpa menyedari bahawa penyenaraian hudud melebihi empat hukuman yang ditetap oleh Allah dalam al-Quran itu adalah ijtihad atau tokok tambah para ulama fikah itu.
Padahal penyenaraian hudud oleh Allah dalam empat kategori itu adalah muktamad tidak ada ruang untuk berijtihad atau menokok tambah.
Dengan itu para ulama berkata, tidak ada ijtihad dalam perkara-perkara yang muktamad dan tidak ada ijmak (persepakatan) dalam perkara-perkara ijtihad.
Malah mentaklid ijtihad para ulama zaman silam pun ada ulama melarang melakukan perkara itu dengan sekeras-kerasnya.
Asy-Syaukani dalam kitab al-Qaul al-Mufid menulis di bawah tajuk Kata-kata Ulama Dalam Menegah Taklid dengan berkata bahawa Ibn `Abdul Barr berkata, para ulama tidak berbeza pandangan tentang kerosakan bertaklid.
Ibn `Abdul Barr, kata asy-Syaukani lagi telah menulis dalam kitabnya satu bab yang panjang berhujah dengan mereka yang mendakwa harus bertaklid dan dia menanggap semua pegangan mereka adalah batal belaka. (Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, al-Qaul al-Mufid, juz 1, muka surat 41)
Penulis tidak bersetuju dengan pandangan Ibn `Abdul Barr yang terlalu keras itu. Ini kerana penulis menganggap kita perlu bertaklid dalam banyak perkara yang telah diputus oleh para ulama. Ini sama juga kita berusaha membangun teknologi dalam negara sekarang tidak bererti kita perlu mencipta sendiri dari siar tanpa bertaklid atau mempelajari dan mengambil daripada bangsa-bangsa lain yang telah maju sebelum kita.
Dalam ilmu-ilmu agama juga begitu. Taklid dan ijtihad hanya istilah. Tetapi segi amalan kedua-duanya saling berpaut antara satu sama lain.
Cuma yang ditolak ialah taklid secara membabi buta dan ijtihad secara bebas yang mutlak.
Dengan itu ijtihad yang sesuai dengan suasana tempat dan zaman kita bukan bermaksud menolak ijtihad para ulama terdahulu. Sebaliknya menilai semula ijtihad para ulama itu selain mengadakan ijtihad baru secara berterusan.
Bagaimanapun, semua itu perlu dilakukan berdasar kepada manhajiyyah perundangan Islam yang disebut tadi.
Untuk melaksanakan hukum Islam, sama ada hukum yang ada hukuman di dunia seperti hudud dan takzir mahupun hukum yang tidak ada hukuman di dunia seperti semua dosa kecil perlu betul-betul tepat dalam menggunakan manhajiyyah perundangan Islam itu.
Penggunaan manhajiyyah perundangan Islam yang betul-betul tepat dalam menggubal undang-undang hudud umpamanya perlu membezakan antara hukum yang muktamad (qati'iyyah) seperti hudud Allah dengan hukum yang tidak muktamad (zaniyyah/khilafiyyah) seperti hudud yang diijtihad dan ditokok tambah oleh sesetengah ulama fikah.
Ini kerana hudud yang bermaksud batasan (al-had) dan halangan (al-mana') dari segi bahasa itu adalah hukuman-hukuman yang telah ditetap oleh Allah secara muktamad. (`uqubah muqaddarah minallah).
Hudud Pas dalam dua versi Kelantan dan Terengganu tidak melakukan perbezaan antara hudud Allah dan hudud manusia.
Malah jika menghalusi betul-betul kita akan dapati bahawa para ulama fikah yang berijtihad dan menokok tambah beberapa hukuman ke atas hudud Allah yang sedia ada adalah ulama mazhab yang mengasing diri daripada politik atau menolak untuk bekerja dengan kerajaan.
Dengan itu tidak hairan jika anak murid atau pengikut para ulama mazhab itu seperti al-Mawardi dalam Mazhab Syafie dan Abu Yusuf dalam Mazhab Hambali yang mempunyai pengalaman bekerja dengan kerajaan dan terlibat secara langsung dalam membuat keputusannya membuat hukum dan fatwa yang lebih relevan dengan kepentingan ummah dan negara.
Sedangkan tok guru-tok guru al-Mawardi dan Abu Yusuf yang mengasingkan diri daripada politik itu dipandang oleh sesetengah sarjana sebagai mempunyai mentaliti berciri pembangkang.
Pas dan lain-lain pergerakan agama di seluruh dunia yang menuntut melaksanakan hudud bercampur aduk antara hudud Allah dan hudud manusia itu kerana mereka menolak untuk berijtihad sendiri dan menelan bulat-bulat warisan fikah tanpa mahu membersih dan memurnikannya.
Akibatnya muncul berbagai-bagai kelemahan dan kepincangan seperti kita lihat dalam hudud Pas Kelantan bercanggah dengan hudud Pas Terengganu, hudud Pas Terengganu terpaksa dipinda kerana dianggap penganiaya wanita dan macam-macam.
Sebenarnya hudud Allah ada empat sahaja. Ia adalah
1. zina (az-zina),
2. mencuri (as-sariqah),
3- merompak (al-hirabah) dan
4. qazaf. Keempat-empat hudud itu disebut dalam al-Quran secara muktamad masing-masing dalam an-Nur, 24: 2, al-Maidah, 5: 38, al-Maidah, 5: 33 dan an-Nur, 24:4.
Manakala hudud Pas Terengganu ada tujuh, iaitu
1. zina,
2. mencuri,
3. merompak,
4. qazaf,
5. minum arak,
6. murtad dan
7. penderhaka atau pemberontak (bughah).
Hudud sesetengah ulama ada lebih banyak daripada itu.
Minum arak, murtad dan bughah yang disebut sebagai hudud dalam hudud Pas Terengganu tidak dianggap hudud Allah kerana Maha Berkuasa tidak menetap hukumannya secara muktamad. Pas sendiri tidak memasukkan bughah dalam hudud Pas Kelantan dulu kerana menganggap masalah khilaifyyiah.
Mengenai arak pula para ulama berbeza pandangan mengenainya dan Ali bin Abi Talib menganggapnya sebagai takzir kerana beliau berkata Rasulullah s.a.w. tidak menetapkannya (lam yasunhu).
Selain itu kita dapati bahawa Rasulullah mengenakan 40 sebatan ke atas peminum arak. Selapas Abu Bakar menjadi khalifah, beliau mengenakan 40 sebatan ke atas peminum arak sama seperti yang dilaksanakan Rasulullah.
Sebaliknya bila `Umar bin al-Khattab menjadi khalifah, beliau mengenakan hukuman yang berbeza dengan Rasulullah, iaitu 80 sebatan.
Rasulullah pula memukul peminum arak dengan cara yang sangat ringan, iaitu baginda memukul dengan selipar atau baju.
Jika hukuman terhadap peminum arak merupakan hudud sudah tentu Ali bin Abi Talib tidak menganggap Rasulullah tidak menetapkannya dan para sahabat pula tidak mungkin berbeza-beza.
Satu perkara perlu diingatkan di sini bahawa para ulama berpendapat tidak harus memanggil hukum Allah terhadap hukum-hakam ijtihad kecuali jika mengetahui bahawa ia betul-betul tepat dengan hukum Allah.
Malah mereka juga berpendapat tidak harus berkata bahawa Rasulullah bersabda begitu dan begini kecuali mengetahui kesahihan hadis serta para perawinya boleh dipercayai. (Muhammad bin Abi Bakr Ayuub az-Zari'I Abu Abdullah, Ahkaam Ahli az-Zimmah, juz 1, muka surat 114)
Murtad juga bukan hudud kerana beberapa hadis yang dihurai oleh sesetengah ulama sebagai wajib dikenakan hukuman bunuh adalah hadis ahad. Selain itu hadis-hadis itu pula bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Malah lebih teruk lagi nas-nas hadis yang zanni atau tidak muktamad itu bercanggah juga dengan ayat-ayat al-Quran yang muktamad.
Justeru itu hukuman terhadap orang yang murtad bukan hudud, tetapi takzir.
Penulis tidak akan membincang kedudukan nas-nas daripada al-Quran dan hadis mengenai orang murtad itu kerana pernah mengemukakan perkara itu dalam beberapa siri tulisan dalam ruangan ini beberapa tahun lalu.
Hukuman terhadap pelaku zina walaupun merupakan hudud kerana disebut dalam al-Quran secara muktamad, tetapi hukuman rejam sampai mati terhadap pelaku zina yang sudah berkahwin bukan hudud. Para ulama berbeza pendapat tentang ayat zina di atas. (an-Nur, 24: 2)
Ada yang mengatakan hukuman 100 kali sebatan adalah umum untuk semua pelaku zina yang belum dan sudah berkahwin. Ada yang berkata ia khusus untuk pelaku zina yang belum berkahwin saja. Malah hadis-hadis yang membincang hukuman ini bercanggah antara satu sama lain. Ada hadis yang menyebut pelaku zina terlepas daripada hukuman hanya selepas bersembahyang dengan Rasulullah kerana sembahyang pesalah itu dianggap sebagai bertaubat.

2 comments:

IBU RISKA said...

Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,jangan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohan dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI
Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,janan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohon dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI

IBU RISKA said...

Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWAIRE saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWAIRE kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWAIRE di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWAIRE
Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWAIRE saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWAIRE kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWAIRE di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWAIRE

Post a Comment